Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

Geomarketing Pharmapa®

Geomarketing zpracovává adresná data a s nimi jejich hodnoty a atributy, jako jsou celkové počty prodaných výrobků, počty podle druhů výrobků, počty návštěv obchodních zástupců apod., v závislosti na geografické poloze umístění jednotlivých odběratelů ve sledovaném teritoriu. Geomarketing tak dokáže velmi přesně, až na úroveň adresných bodů jednotlivých odběratelů, a efektivně vyhodnocovat prodeje produktů v daném teritoriu, plánovat direct marketingové a marketingové akce, analyzovat jejich výsledky, efektivně řídit obchodní zástupce, vyhodnocovat spádovost zákazníků, plánovat a vyhodnocovat plošnou distribuci letáků apod. Jedním z nástrojů geomarketingu je nabízený systém Pharmapa®.

Základní moduly systému Pharmapa:

 • Volba základní databáze -
  • výběr předvolených souborů, resp. adresářů,
  • volba z otevřených, kódovaných nebo externích souborů,
  • kódování rozesíláných souborů
  • výběr plánu;
 • Výběr kvantifikátoru –
  • množství v kusech,
  • finanční vyjádření,
  • množství DDD apod.,
  • další množstevní kvantifikátor;
 • Výběr jedné nebo více položek k zobrazení –
  • možnost tvorby a ukládání výběrových skupin;
 • Volba zobrazení jednotlivých odběratelů – Možnost filtrace podle
  • typu odběratelů,
  • hodnoty indexu IVODI,
  • hodnoty indexu ipol,
  • klasifikace;
 • Výběr časového období
  • výběr předvolených souborů, resp. adresářů,
  • volba z otevřených, kódovaných nebo externích souborů,
 • Volba zobrazení agregace větších územních celků – např. kraje
 • Volba popisku jednotlivých okresů –
  • názvy,
  • číselné hodnoty,
  • procentuální podíl;
 • Volba barevného rozlišení jednotlivých okresů –
  • stejné barevné označení skupin jako celku,
  • různobarevné označení skupin,
  • orientační odstín regionů obchodních zástupců;
 • Volba fontů pro popisky
 • Zadání minima a maxima stupnice pro barevnou škálu
 • Zvýraznění nulových hodnot na mapovém podkladě
 • Skupinování (vytváření regionů slučováním okresů)
 • Statické porovnání
 • Dynamické porovnání
 • Volba indexu IVODI –
  • IVODI All,
  • IVODI Rx,
  • IVODI OTC;
 • Výběr mapového podkladu –
  • Česko,
  • Slovensko,
  • Maďarsko,
  • Polsko,
  • Rumunsko,
 • Volba jazyka prostředí
  • čeština,
  • angličtina.
Grafický expertní systém Pharmapa® je určen ke grafickému hodnocení aktivit v teritoriu České republiky, resp. Slovenské republiky, Poska, Rumunska a Maďarska v okresních regionech. Umožňuje na základě dodaných dat v přesně definovaném formátu vyhodnocovat obchodní výsledky v jednotlivých okresech a také v časové ose. Lze také vymezit větší regiony pro obchodní zástupce a hodnocení provádět i v těchto větších celcích.

Základem je datový soubor, který si uživatel vytvoří v externím programu. Takto připravený soubor lze v expertním systému PHARMapa vyhodnocovat v teritoriu dané republiky. Po zvolení datového souboru uživatel vybere sledovanou položku. Změnou intenzity zvolené barvy se zobrazí jednotlivé hodnoty na mapě. Barevná škála se volí automaticky mezi minimem a maximem dat, případně lze zvolit maximální hodnotu. Pro datové soubory, kdy rozsah hodnot je v rozmezí několika řádů, lze použít logaritmickou transformaci. Ta umožňuje lépe rozlišit minimální hodnoty. Podle polohy kurzoru se pak objevují číselné hodnoty v jednotlivých okresech. Dvoustiskem tlačítka myšky se objeví i časový vývoj v daném regionu.

Dále lze porovnávat skutečné hodnoty s plánem nebo jiným obdobím, normovat údaje v okrese dle zvolené databáze (např. podle počtu obyvatel) apod. Toto porovnání lze provádět i v definovaných větších celcích (např. regiony obchodních zástupců, regionálních skladů apod.) Součástí této verze jsou také normovací a porovnávající databáze s počtem obyvatel v jednotlivých okresech a počtem registrovaných lékáren. Tyto databáze uživatel může dále upravovat a rozšiřovat.

Základní funkcí programu je vyplňování jednotlivých okresů barvou různé sytosti podle velikosti např. obchodních výsledků v jednotlivých okresech. Čím je hodnota v daném okrese větší, tím sytější barvou je okres vyplněn. Barevná škála se volí automaticky mezi minimem a maximem dat (případně lze ručně zvolit maximální hodnotu). Bílá barva je použita pro hodnotu nula, velmi tmavá barva je použita pro okres s hodnotou nejvyšší, mezi tím se nachází mnoho odstínů.

Prodeje v jednotlivých okresech v kusech jsou absolutní čísla, která lze sice přehledně porovnávat, ale nedávají zcela přesnou informaci o tom, jak si který prodejce vede, protože ne všechny okresy mají stejný počet potenciálních zákazníků (tedy např. obyvatel). Je možné zohlednit i složitější vlivy – např. ekologická zátěž daného okresu zvyšuje spotřebu léčiv apod.

Přenásobením prodejů v jednotlivých okresech váhami jednotlivých okresů pak teprve dá informaci, na jejímž základě lze prodejce korektně vzájemně srovnávat. Obecně lze říci, že pomocí normovací databáze se údaje z hlavní databáze upraví tak, aby byly navzájem srovnatelné výsledky na územích, které rozlohou, počtem obyvatel, poptávkou apod. mají výchozí podmínky rozdílné. Hodnotami z normovací databáze se tedy násobí hodnoty jednotlivých okresů z hlavní databáze. Další funkcí je porovnávání. Porovnávací databáze obsahuje pro každý okres jakousi požadovanou hodnotu. S ní se porovnává skutečná hodnota v každém okrese.

Vzájemný poměr požadované a skutečné hodnoty je použit pro vybarvení každého okresu.

Některé aktivity mají jako základní územní jednotku celky větší, než je okres. Příkladem může být hodnocení prodejců, z nichž každý působí na území několika okresů. Pro tuto situaci je možné definovat skupiny okresů, které se pak při zobrazování chovají jako nedílné celky.

Hlavní databáze může obsahovat údaje každého okresu pro různá období. Pak je zajímavé zobrazit vývoj hodnot jednoho okresu v průběhu období.

Nejdůležitější přínosy aplikace

 • Základem geomarketingu je grafický expertní systém Pharmapa®.
 • Umožňuje rychlé porovnání prodejů mezi jednotlivými okresy s uvážením geografických souvislostí.
 • Nabízí přehled o úspěšnosti prodeje v jednotlivých obchodních regionech.
 • Prodeje za jednotlivá období lze nejen srovnat s jinými obdobími, ale také s potencionálem kupní síly či s plánem společnosti v daném regionu.
 • Pharmapa® umožňuje ve zjednodušené formě znázorňovat i rozmístění jednotlivých odběratelů na teritoriu ČR a SR.