Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

Datová sběrná pošta INFOPHARM®

Základní údaje o produktu
Projekt Marketing 95 (předchůdce dnešní datové sběrné pošty) pro zpracování prodejních dat na konečného spotřebitele byl zahájen v roce 1995. Prvním uživatelem byla společnost Sandos Ph. Services AG. Praha. Dalšími uživateli softwaru byly postupně společnosti Léčiva Praha, Slovakofarma Hlohovec, Bristol-Myers Squibb Comp, Ciba-Geigy Services Pharma, které zpracovávání dat prováděly samostatně dodaným softwarem. Toto řešení se ukázalo jako značně náročné na softwarovou podporu, proto byla farmaceutickým firmám v roce 1998 nabídnuta komplexní služba, a to sběr, vyhodnocení a zpracování dat o prodejích na konečného spotřebitele – tzv. datová sběrná pošta (DSP INFOPHARM®). Prvním uživatelem DSP byla společnost LIFTEC-GLOBAL, spol. s r. o.
Základem datového servisu je datová sběrná pošta, tj. je systém sběru, přenosu a zpracování dat o prodeji a zásobách v distribuční síti farmaceutického průmyslu. Pomocí internetového propojení s většinou distribučních společností v České i Slovenské republice společnost získává pro své smluvní partnery týdně nebo měsíčně údaje o pohybu i zásobách jejich sortimentu. V následujících letech se realizace datové sběrné pošty, která zabezpečuje sběr, zpracování a vyhodnocení prodejních dat rozhodujících farmaceutických výrobců působících v České a Slovenské republice, stala rozhodující činností společnosti. V průběhu následujících let došlo k výraznému nárůstu objemu zpracovávaných dat pro farmaceutické výrobce a dovozce, což se odrazilo i na nárůstu počtu zaměstnanců.
DSP je tedy systém sběru, přenosu a zpracování dat o prodeji a zásobách v distribuční síti farmaceutického průmyslu. Ještě v dobách, kdy internet byl výsadou Cesnetu na vysokých školách, firma vybudovala pro rozhodující farmaceutické výrobce privátní modemovou síť, která je spojovala s distribučními společnostmi působícími na českém i slovenském trhu. S nástupem internetu a zvyšující se přenosovou rychlostí pak prostřednictvím internetu došlo k propojení s většinou distribučních společností v České i Slovenské republice. Pro smluvní partnery jsou společnosti pravidelně – týdně nebo měsíčně – zasílány údaje o pohybu i zásobách jejich sortimentu. Tyto údaje jsou zpracovány a v přesně definovaném formátu zaslány smluvním partnerům. Měsíčně jsou tedy přenášeny stovky GB dat. To přináší značné nároky na rychlost, přesnost zpracovaní i bezpečnost přenosu dat.

Základní moduly systému DSP:

DSP se rozděluje na
 • měsíční a týdenní monitoring prodeje
 • týdenní monitoring zásob
V měsíčním cyklu do pátého dne následujícího měsíce jsou jednotlivá měsíční hlášení posílána distributory do Data Agentury INFOPHARM, s. r. o., ta je zpracovává a do desátého dne tohoto měsíce je předává v jednotném dohodnutém tvaru výrobci.

V týdenním cyklu jsou data sbírána dopoledne v první pracovní den týdne a odpoledne téhož dne jsou zpracovaná předávána výrobci.

Týdenní monitoring zásob zpracovává následující údaje v distribuční síti:

 • stav skladu na konci sledovaného období,
 • prodej konečnému spotřebiteli za sledované období,
 • prodej do distribuční sítě,
 • příjem do skladu od výrobce,
 • pohyb zboží ve skladu.
Na základě týdenního monitoringu zásob skladů a vypočtených průměrných týdenních kumulovaných prodejů za poslední období (4 týdny) lze počítat doporučenou výši objednávky pro jednotlivé distribuční sklady a optimalizovat výši zásob v distribuci na 3 – 5 násobek týdenních prodejů (podle modelu zásobování).

V týdenním cyklu jsou data sbírána dopoledne v první pracovní den týdne a odpoledne téhož dne jsou zpracovaná data předávána výrobci.

Mottem této činnosti se stalo heslo:

„we know how to work with data“.
Data od distribučních společností jsou v dohodnutém intervalu zasílána pomocí e-mailové komunikace do společnosti Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., kde jsou zpracována a následně odeslána do zabezpečeného datového skladu. Do tohoto

Nejdůležitější přínosy aplikace DSP

 • Organizace sběru dat je plně zajišťována společností Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
 • Odpadají telefonické urgence na včasnou dodávku dat.
 • Jsou zajišťovány náhradní komunikační kanály k včasnému dodání dat, v případě potřeby jsou data získávána poštou nebo při osobní návštěvě.
 • Data Agentura INFOPHARM, s. r. o., domlouvá s dodavatelem formát poskytovaných údajů, kontroluje jejich úplnost a správnost.
 • V případě potřeby požaduje opakované odeslání opravených datových souborů.
 • Pro potřebu příjmu velkého množství dat má společnost Data Agentura INFOPHARM, s. r. o., zajištěnu dostatečnou konektivitu s nepřetržitým provozem.