Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

ISO 9001 a ISO 27001

Pro udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském i zahraničním trhu společnost zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém řízení kvality (QMS) a bezpečnosti informací (ISMS) ve shodě s mezinárodními standardy ISO 9001 a ISO 27001 (QR F10).

Již v roce 2002 byl společností Lloyd´s Register Quality Assurance schválen systém managmentu jakosti Data agentury pro činnost Prognózy a analýzy dat, certifikát č.: PRA 0004171.

Hlavním důvodem byla snaha o vytvoření kontrolovatelných podmínek zpracování a zajištění maximální bezpečnosti dat klientů společnosti.

V roce 2002 byl vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat. Po rozdělení firmy INFOPHARM, a. s. získala Data Agentura INFOPHARM, s. r. o., v roce 2006 certifikát č. PRA0004171 pro činnost Prognózy a analýzy dat.

Pro společnost a její klienty je velmi důležité zajištění bezpečnosti informačních systémů a dat, které zpracovává. Proto byl v roce 2010 zaveden systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/ IEC 27001. Smyslem zavedení tohoto systému bylo stanovit cíle, požadavky, zásady a opatření, která mají zajistit ochranu a minimalizovat rizika ztráty informací. Na konci roku 2010 byl systém managementu informací schválen společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle standardu ISO/IEC 27000:2005.

Ve dnech 23. 11.–24. 11. 2022 proběhl ve společnosti RECERTIFIKAČNÍ AUDIT ISO/IEC 27001:2014 a ISO 9001:2016.

Lze konstatovat, že smyslem veškerého úsilí o zavedení a získání certifikátu dle mezinárodních norem ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014 je prokázání maximálního důrazu na bezpečnost dat klientů firmy a na kvalitu poskytovaných služeb.


Politika QISMS

Hlavním cílem společnosti je v maximální míře zbavit zákazníka starostí souvisejících se sběrem a zpracováním dat. Vhodnou prezentací zpracovaných dat umožnit jejich kvalitní vyhodnocování. Veškeré služby jsou realizovány nejenom s ohledem na jejich přesnost a správnost, ale také na jejich včasnost. Maximální důraz je kladen na bezpečnost dat klientů, na kvalitu a rychlost poskytovaných služeb.

Předpokladem úspěchu společnosti jsou kvalitní a spokojení zaměstnanci. Proto je podporován týmový duch a účast zaměstnanců na životě společnosti. Zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců je dosahováno odpovídající kvality firemních služeb.

Každý zaměstnanec se svým úsilím musí zapojit do všech procesů neustálého zlepšování tím, že bude plnit své úkoly v souladu s platnými směrnicemi a postupy, bude svou činnost orientovat na vysokou kvalitu práce a na uplatnění stanovených cílů firmy v této oblasti.

Trvalá pozornost je věnována racionalizaci a zdokonalování integrovaného systému řízení tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů a tím byly zabezpečeny kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.

Zajištění bezpečnosti informací patří mezi hlavní cíle společnosti a realizuje se přiměřenými a odpovídajícími opatřeními, která chrání informační aktiva zákazníků a partnerů. Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací v rámci společnosti jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být respektovány. Ochrana informací je zajišťována na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Bezpečnost je realizována tak, aby nebránila společnosti v dosahování jejích cílů a zároveň aby náklady na bezpečnost byly v relaci s významem a hodnotou zajišťované aktivity. Úroveň bezpečnosti je nastavována přiměřeně bezpečnostním rizikům. Rizika se hodnotí z hlediska vlivu na dosahování cílů společnosti, dodržení úrovně poskytovaných služeb ze smluvních ujednání a z hlediska možných finančních a jiných dopadů na společnost.

Systém řízení je podroben monitorování, vyhodnocování stavu kvality a bezpečnosti a zavádění adekvátních nápravných opatření.

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat přiměřené zdroje a vytvářet podmínky pro splnění cílů a uvedených zásad. Od každého zaměstnance očekává důsledné dodržování postupů stanovených dokumentací, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků vlastní práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.